Pravila nagradne igre GREMO NA DVOBOJ DRAGIČ vs DONČIČ

Liga NBA 8. Dec 201818:35 > 18:47
Sportklub Slovenija

Pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri v sodelovanju Tentoursa in Sportkluba.

1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre “GREMO NA DVOBOJ DRAGIČ vs DONČIČ” (v nadaljevanju nagradna igra) je United Media Production.si, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov www.sportklub.si

Nagradna igra poteka od dne 8.12.2018 od 20:00 ure, do dne 31.12.2018 do 12:00 ure. Nagradna igra poteka na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, ter na uradni spletni strani televizije.

Namen nagradne igre je zvestim sledilcem na družbenih omrežjih in gledalcem televizije Sportklub omogočiti ogled tekme lige NBA med Miami Heat in Dallas Mavericks. Pojma “sledilci” in “gledalci” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka in Instagrama, ki je na Sportklub Slovenija Facebook in Instagram strani kliknil na gumb Všeč mi je / Like / sledim / follow.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki družbenih omrežij Facebook in Instagram, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so sledilci Sportklub Slovenija Facebook in/ali Instagram strani na naslovu http://www.facebook.com/SportKlubSlovenija in/ali www.instagram.com/sportklub.si/
– so polnoletni
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji
– za obdobje med 31.12.2018 in 1.5.2019 lahko zagotovijo veljavni osebni dokument, ki
omogoča potovanje v Milano (Italija) z veljavnostjo najmanj 6 mesecev po datumu vrnitve, z najmanj dvema nežigosanima stranema
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook in Instagram

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju United Media Production.si ali povezanih podjetij, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja za njihove družinske člane. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja z napisanimi pravili nagradne igre (v nadaljevanju: pravila), ki so objavljeni na spletni strani http://www.sportklub.si in se nahajajo v fizični obliki na vpogled na sedežu organizatorja Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana Črnuče.

3. Način sodelovanja
Uporabnik Facebooka in Instagrama, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 8.12.2018 ob 20:00 na časovnici Facebook in Instagram strani Sportklub Slovenija, s heštegom #teamDragič ali #teamDončič ali #teamSLO sporočiti za koga bo navijal na tekmi Miami Heat vs Dallas Mavericks (ki bo odigrana 28.3.2019) ter označiti še profil prijatelja na omrežju Facebook in/ali Instagram.

VPRAŠANJE: Sporoči nam za koga stiskaš pesti: #teamDragič ali #teamDončič ali #teamSLO

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

Po zaključku nagradne igre bo organizator dne 31.12.2018 ob 14:00 izžrebal 1 (enega) nagrajenca. Žrebanje bo potekalo v prisotnosti tričlanske komisije.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade
Nagrada se bo podelila nagrajencu, ki mora biti starejši od 18 let in izpolnjevati pogoje za potovanje.

Nagrajenec bo prejel nagrado, ki zajema:
– letalski prevoz na tekmo MIAMI HEAT – DALLAS MAVERICKS, 28.3.2019
– vstopnico za tekmo
– 3x nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi
– vodenje in organizacijo potovanje po aranžmaju predvidenem za tekmo

Skupna vrednost nagrade bo zaradi gibanja cen natančno določena po samem dogodku.

S prevzemom nagrade se nagrajenec strinja s pogoji potovalnega aranžmaja, kot ga organizira Tentours d.o.o., Ljubljanska 85, Domžale. Nagrajenec se strinja, da so vsi dodatni stroški, kot je naprimer prevoz do zbornega mesta, prehrana, dodatni ogledi in vstopnine, breme nagrajenca.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo v komentarju nagradne objave in v zasebnem sporočilu Facebook in/ali Instagram strani Sportklub Slovenija. Nagrajenec je dolžan organizatorju v roku 1 dneva od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov, davčno številko, telefonsko številko, e-mail naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook i/ali Instagram strani Sportklub Slovenija. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se šteje, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad v primeru da:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil)
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnih mestih https://www.facebook.com/SportKlubSlovenija, www.instagram.com/Sportklub.si/ in www.sportklub.si.

Izžrebanci lahko odklonijo prevzem nagrade. Če izžrebanci sprejem nagrade odklonijo, se šteje, da nagrade ne želijo sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje Facebook in/ali Instagram strani Sportklub Slovenija in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje
– nedelovanje Facebook in/ali Instagram strani Sportklub Slovenija, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad

6. Plačilo dohodnine
Plačilo akontacije dohodnine za prejete nagrade je obveznost organizatorja aranžmaja potovanja, ki se podarja preko te nagradne igre (Tentours. d.o.o., Ljubljanska 85, Domžale). Organizator aranžmaja bo od nagrad obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu z Zakonom o dohodnini, od katerega organizator nagradne igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook in Instagram pridobi in za namen izvedbe nagradne igre, objave seznama nagrajencev in posredovanja podatkov o nagrajencu družbi Tentours d.o.o., Ljubljanska 85, Domžale, ki jih je sodelujoči navedel v svojem Facebook in/ali Instagram profilu in nagrajenec dodatno posredoval organizatorju: ime in priimek, naslov, ipd.

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (s spremembami in dopolnitvami). Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected].

Posameznik dovoli organizatorju obdelavo v skladu s Pogoji varovanja osebnih podatkov. Za vse dodatne informacije se lahko uporabnik obrne na [email protected] ali po pošti na United Media Production.si, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana-Črnuče.

8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook in Instagram strani Sportklub Slovenija. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: [email protected]. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 7. 12. 2018