Pravila nagradne igre »Snooker v Tivoliju«

sportklub

1. Splošne določbe Organizator nagradne igre »Na Snooker s prijateljem« (v nadaljevanju nagradna igra) je United Media Production.si d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov http://www.sportklubtv.si (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od dne 20.12.2016 do dne 22. 12. 2016 do 12:00 ure. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc.

Namen nagradne igre je pridobivanje sledljivcev objav Facebook strani Sport Klub Slovenija. Pojem “sledljivec” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Sport Klub Slovenija profilu kliknil na gumb Všeč mi je / Like.

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so ljubitelji Sport Klub Slovenija Facebook strani na naslovu http://www.facebook.com/Sport klub Slovenija
– so starejši od 13 let
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook.

Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

3. Način sodelovanja
Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol)ter v komentarju objave, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 20.12.2016 na časovnici Facebook strani Sport Klub Slovenija, zapisati v komentar prijatelja iz profila FB, s katerim bi odšel pogledat vrhunske mojstre snookerja v Tivoli, 22.12. ob 19.00 uri.

Nagrada: 2x vstopnica.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 22.10.2016 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo dne 22.6.2016 ob 12.00 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade
Organizator bo podelil izlet (prevoz z vstopnicama). Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Sport Klub Slovenija. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 3 ur od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Sport Klub Slovenija. Nagrado bo organizator predal nagrajencu pred dvorano pred začetku spektakla, podrobnejša navodila bo organizator nagrajencu poslal v ZS na njegov FB profil. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na spletnem mestu http://www.facebook.com/Sport klub Slovenija. Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen.

Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– nedelovanje Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
– nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: infosportklub.si.

8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Sport Klub Slovenija. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: [email protected]. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 20.12.2016