Pravila nagradne igre "Doživi Audi Cup v živo!"

Nogomet ostalo 6. Jul 20179:26 > 9:35
sportklub

Tentours in Sportklub organizirata nagradno igro.

1. Splošne določbe

Organizatorja nagradne igre »Tentours in Sportklub vas peljeta na Audi Cup« (v nadaljevanju nagradna igra) je United Media Production.si  d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: organizator), spletni naslov http://www.sportklubtv.si (v nadaljevanju organizator) ter turistična agencija Tentours.

Nagradna igra poteka od dne 6.7.2017 do dne 16. 7. 2017 do 12:00 ure. Nagradna igra poteka v družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice (“družba Facebook Inc.”) ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. 

Namen nagradne igre je pridobivanje sledilcev objav Facebook strani Sport Klub Slovenija. Pojem “sledilec” v vseh sklonih in številih v okviru teh Pogojev pomeni uporabnika Facebooka, ki je na Sport Klub Slovenija profilu kliknil na gumb Všeč mi je / Like. 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje: 
– so ljubitelji Sport Klub Slovenija Facebook strani
– so starejši od 13 let 
– so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in 
– sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila omrežja Facebook. 

Zaposleni v imenu organizatorja igre ne smejo sodelovati v nagradni igri. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s pravilnikom nagradne igre.

3. Način sodelovanja 
Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora organizatorju dovoliti dostop do svojih Facebook osebnih podatkov (ime, priimek, e-naslov, spol) ter delil obajvo, ki jo bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 6. 7. 2017 na časovnici Facebook strani Sport Klub Slovenija in Tentours. V nagradni igri sodelujejo le tisti, ki so vščečkali facebook stran Sportklub. V objavi na svojem zidu bo sodelujoči moral odgovoriti na nagradno vprašanje in označiti osebo, ki bi jo s seboj peljal na ogled tekem Audi Cupa.

Nagrada: Ogled vseh štirih tekem Audi Cupa za 2 osebi.

V nagradni igri lahko vsak udeleženec sodeluje le enkrat.

Po zaključku nagradne igre bo organizator do 20.7.2017 pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje bo potekalo dne 20.7.2017 ob 12.00 na sedežu organizatorja in v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrade 
Organizator bo podelil potovanje in ogled tekem za dve osebi na Audi Cupu. Nagrajenec bo o nagradi obveščen iz objave na časovnici Facebook strani Sport Klub Slovenija in Tentours. Nagrajenec bo moral organizatorju v roku 12 ur od objave posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Sport Klub Slovenija. Nagrado bo organizator predal nagrajencu po pošti, podrobnejša navodila bo organizator nagrajencu poslal v ZS na njegov FB profil. Če nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu ali ne. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: 
– nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade, 
– se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), 
– se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre. 

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebancev prost vseh obveznosti po tej nagradni igri. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. 

5. Odgovornosti organizatorja 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: 
nedelovanje Facebook strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 
nedelovanje Facebook strani, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 
kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, 
kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad. 

6. Plačilo dohodnine 
Vrednost nagrade ne predstavlja doseženega dohodka (davčne osnove) v skladu z Zakonom o dohodnini, zato organizator nagradne igre ni dolžan plačati akontacije dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25%. Vsi ostali stroški in dajatve, povezani z uporabo (npr. plačilo dohodnine nad akontacijo) so breme nagrajenca.

7. Varovanje osebnih podatkov 
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek, e-naslov, ipd.). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev. Organizator se zavezuje, da drugih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: [email protected].

8. Končne določbe
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Sport Klub Slovenija. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na elektronski naslov: [email protected]. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Ljubljana, 6.7.2017